immensa ‘Vernieuwend en uitdagend’
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object

Spelregels & Ballotage

Zoals elke zichzelf respecterende club hanteert ook Immensa een aantal spelregels die van belang zijn voor de continuïteit en een goede gang van zaken. Een zekere strengheid is geboden, bij een al te grote vrijblijvendheid is uiteindelijk niemand gebaat! In geval van uitzonderlijke situaties is het oordeel van de Raad altijd bindend.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Immensa is een bedrijfslidmaatschap, particulieren kunnen geen lid worden. Het lidmaatschap is persoonsgebonden, en dus niet overdraagbaar op een andere persoon binnen de organisatie.

Op tijd

Iedereen wordt geacht op tijd aanwezig te zijn.

Afmelden

Afmelden voor een bijeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden op de laatste werkdag voor de dag van de bijeenkomst, dus niet op de dag zelf. Dit kan telefonisch of per e-mail. Aanmelden voor een bijeenkomst en zonder afmelding niet mee eten of op komen dagen, wordt niet gewaardeerd.

Opkomstverplichting

Ieder lid is verplicht minimaal drie van de vijf bijeenkomsten bij te wonen. Bij een te lage opkomst zal worden geïnformeerd naar de redenen van absentie en zullen indien noodzakelijk maatregelen volgen.

Vertrouwelijkheid

De bijeenkomsten vinden in besloten kring plaats. Ieder lid heeft een zwijgplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren komt, ook aangaande de (vak)pers. Aan gegevens of nieuws uit bijvoorbeeld interviews, presentaties en wat dies meer zij wordt geen ruchtbaarheid gegeven. Hiertoe verplicht ook Business Connected als organisator van de bijeenkomsten zich. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de Raad van Advies.

SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object

Ballotage

Niet iedereen kan lid worden van Immensa. Het niveau van het programma en de leden wordt bewaakt door een Raad van Advies, die elk kandidaat-lid zorgvuldig balloteert. Kandidaat-leden moeten onder andere voldoen aan de volgende criteria.

  • Pro-actieve houding
  • Leeftijd bij instroming tussen 23 - 29 jaar
  • Werkzaam in food, foodservice en drug
  • Functie in sales, marketing of trade marketing

Code of conduct

Deze gedragscode beschrijft de manier waarop Business Connected omgaat met de regels van het mededingingsrecht. Hij is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij Business Connected;  medewerkers, raadsleden, leden en hun organisaties. In deze gedragscode is opgenomen wat verboden is, toegestaan of toegestaan onder voorwaarden tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, studiereizen of andere activiteiten van Business Connected. Als iedereen namelijk weet wat wel en niet mag, dan hoeft de club op zich en jouw lidmaatschap vanuit je organisatie geen issue te zijn.

Deze code kun je opvragen via chantal@businessconnected.nl.

Aanmelden

Wil je je aanmelden? Klik dan hier.